ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN QUALITY LEDS BVBA

1. Algemeen
1.1. Door het plaatsen van een bestelling geeft u automatisch aan akkoord te gaan met en bent u gebonden aan deze voorwaarden. Quality Leds BVBA behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden zijn gepubliceerd. Deze voorwaarden worden u mee gestuurd bij elke bestelling en zijn ook terug te vinden op de website van Quality Leds BVBA.
1.2. Deze verkoopsvoorwaarden primeren op de eventuele algemene (verkoops-) voorwaarden van de koper, tenzij vooraf schriftelijk anders werd overeen gekomen.
1.3. Nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een bepaling in de overeenkomst heeft geen nadelige invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. 1.4. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing voor gevolg, zodat de huidige verkoopsvoorwaarden integraal van toepassing blijven.

2. Uw bestelling plaatsen
2.1. U kunt een bestelling plaatsen als u 18 jaar of ouder bent, bereikbaar bent via een telefoon en een geldig e-mailadres hebt.
2.2. U kunt een bestelling plaatsen:
2.2.1. door te mailen naar 1 van de geldige mailadressen van Quality Leds BVBA; of
2.2.2. door Quality Leds BVBA op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 te bellen op +32 (0)15/631339
Quality Leds BVBA accepteert geen bestellingen die op een andere manier dan de bovenstaande manieren zijn geplaatst.
2.3. Door een bestelling te plaatsen, biedt u ons aan de producten te kopen die u onder deze voorwaarden hebt geselecteerd. Quality Leds BVBA kan uw aanbod naar eigen inzicht al dan niet accepteren of kan het aantal Producten verminderen die we u leveren. Bestellingen die u plaatst zijn echter bindend voor u en kunnen na het plaatsen van de bestelling niet worden geannuleerd. Als Quality Leds BVBA uw bestelling niet kan accepteren, zal Quality Leds BVBA proberen per e-mail of telefonisch contact met u op te nemen.
2.4. Offertes worden enkel als inlichting verstrekt. Ze brengen nooit enige verbintenis in hoofde van Quality Leds BVBA mee.

3. Prijzen
Alle prijzen zijn in Euro. Prijzen zijn de prijzen die op de prijslijsten zijn gepubliceerd op het moment dat u de bestelling plaatst. De prijzen die zijn gepubliceerd, zijn inclusief BTW, exclusief verwijderingsbijdrage. Verzend- en verwerkingskosten en rechten, zijn voor uw rekening. Deze kosten worden voor zover van toepassing apart berekend en gespecificeerd in de orderbevestiging en opgeteld bij het totaalbedrag van de bestelling. Het totaalbedrag van de bestelling is het totaalbedrag dat u voor de Producten dient te betalen, inclusief alle belastingen, verwijderingsbijdragen, rechten en verzend- en verwerkingskosten.

4. Uw Producten betalen
4.1. U dient uw Producten te betalen via overschrijving en in de valuta die op uw factuur staat aangegeven. De betalingsvoorwaarden staan op de factuur vermeld.
4.2. Zolang alle aan Quality Leds BVBA verschuldigde bedragen, van welke aard ook en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, intresten, belastingen, schadebeding en eventuele gerechtskosten) zijn betaald door de koper, blijven de goederen eigendom van Quality Leds BVBA en is deze gerechtigd alle overige prestaties en leveringen op te schorten zelfs al zouden deze onderdeel van een andere bestelling uitmaken.
4.3. Laattijdige betalingen brengen vanaf hun vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest mee van 10%. In dat geval is de koper tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, conventioneel bepaald op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EURO, dit onverminderd het recht van Quality Leds BVBA om alle kosten te verhalen om de schuld in te vorderen, met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar vanwege Quality Leds BVBA. Deelbetalingen worden eerst aangerekend op openstaande kosten, intresten en vervallen facturen (de oudste eerst).
4.4. Na het verstrijken van de vervaldag voor betaling en onverminderd het recht van Quality Leds BVBA om betaling te vorderen van de facturen, is Quality Leds BVBA gerechtigd de goederen terug te halen op kosten van de koper. In voorkomend geval is Quality Leds BVBA tevens gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen bij eenvoudige schriftelijke kennisgeving acht dagen nadat een aangetekende ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven. Bij ontbinding van de overeenkomst lastens de koper is deze laatste een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 30% van de gefactureerde goederen verschuldigd.
4.5. Voor de algehele betaling mag er over goederen niet beschikt worden ten nadele van Quality Leds BVBA en ten voordele van een derde, bv. door eigendomsoverdracht of verpanding.

5. Levering van uw Producten
5.1. Quality Leds BVBA verzendt de Producten naar het afleveradres dat u heeft opgegeven bij de bestelling.. Wanneer u verschillende Producten bestelt die op verschillende adressen moeten worden afgeleverd, dient u voor ieder afleveradres een aparte bestelling in te dienen. Leverings- en verzenddata die door Quality Leds BVBA worden verstrekt, zijn slechts schattingen en Quality Leds BVBA is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als niet volgens de aangegeven leverings- en verzenddata kan worden geleverd. Indien 1 of meer bestelde Producten niet op voorraad zijn, kan dit tot gevolg hebben dat de hele bestelling vertraging oploopt.
5.2. Het risico van verlies of beschadiging van uw Producten wordt bij aflevering van de Producten overgedragen aan u.
5.3. Weigering, niet-afname of niet laten afleveren van de Producten binnen de 2 maanden na de bij de bestelling geraamde leveringsperiode, wordt aanzien als contractbreuk en geeft aan de zijde van Quality Leds BVBA aanleiding tot integrale vergoeding voor alle door de koper veroorzaakte schade. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van Quality Leds BVBA om alsnog de uitvoering van de overeenkomst door de koper te eisen.

6. Herroepingsrecht: Inruilen, retourzendingen en terugbetalingen
6.1. U kunt het/de Product(en) aan Quality Leds BVBA retourneren en een terugbetaling van de prijs van het/de geretourneerde Product(en) verkrijgen, op voorwaarde dat u binnen dertig kalenderdagen vanaf de leverdatum van het/de Product(en) contact opneemt met Quality Leds BVBA en het/de Product(en) in de oorspronkelijke staat retourneert en dat de verzegeling van het/de Product(en) intact is. Transportkosten voor een retour of inruiling zijn, in geval van aanvaarding door Quality Leds BVBA, niet van toepassing. Let op: zolang het/de Product(en) in uw bezit is/zijn, bent u verplicht het/de Product(en) veilig te bewaren.
6.2. Alle klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst en/of omtrent de factuur, dienen uiterlijk binnen de veertien dagen na de levering in geval van niet-conforme levering en binnen de veertien dagen na ontdekking in geval van een (licht)verborgen gebrek aan Quality Leds BVBA gemeld te worden, bij gebreke waaraan de Producten onherroepelijk worden aanvaard respectievelijk als conform met de bestelling.
6.3. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient, op straffe van verval, binnen de zes maanden na de ontdekking van het gebrek en uiterlijk binnen het jaar na het ontstaan van de overeenkomst te worden ingesteld. Verder kan Quality Leds BVBA enkel nog worden aangesproken voor de waarborgen waartoe Quality Leds BVBA door dwingende wetsbepalingen is gehouden.
6.4. Geen enkele klacht ontheft de koper van zijn betalingsverplichting.

7. Garantie
Quality Leds BVBA biedt garantie op de Producten zoals vast gelegd hieronder en / of zoals vast gelegd op de website. De waarborg is steeds beperkt tot deze die door de fabrikant aan Quality Leds BVBA is toegekend. In geen geval gaat de waarborg verder dan een eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen, of, indien dit niet mogelijk is, de teruggave van de prijs. Tenzij uitdrukkelijk in de voorwaarden vast gelegd, wijst Quality Leds BVBA hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, alle uitdrukkelijke en geïmpliceerde garanties af. De hiervoor vastgelegde beperkte garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en laat deze onverlet. Voor Segula en Deko-Light producten bedraagt de garantie 2 jaar, voor Sheenly producten bedraagt de garantie 5 jaar.

8. Aansprakelijkheid van Quality Leds BVBA
8.1. Andere garanties, voorwaarden of andere bepalingen dan zij die voortvloeien uit of in verband staan met het leveren van Producten die in de overeenkomst worden geïmpliceerd of ingevoegd zijn volgens de wet, het gewoonterecht of toepasselijke wetgeving worden hierbij voor zover wettelijk toegestaan uitdrukkelijk uitgesloten. Quality Leds BVBA is er met name niet verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.
8.2. Bij aansprakelijkheid door nalatigheid, fraude of schending van de wettelijke bepalingen, is Quality Leds BVBA krachtens de overeenkomst niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winst, overeenkomsten of gegevens. Ook gevolgschade of indirecte of andere schade (ongeacht waaruit deze voortvloeit) vallen niet onder de aansprakelijkheid van Quality Leds BVBA.
8.3. De maximale totale aansprakelijkheid van Quality Leds BVBA krachtens de overeenkomst (ongeacht of deze is veroorzaakt door een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins), is in geen geval hoger dan het door u aan Quality Leds BVBA te betalen bedrag met betrekking tot de Producten in kwestie.

9. Overmacht voor Quality Leds BVBA
Quality Leds BVBA doet er alles aan om zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen. Quality Leds BVBA kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in zijn macht liggen. In geval van een vertraging voert Quality Leds BVBA zijn verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

10. Geschillen – toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
10.1. Quality Leds BVBA streeft er naar geschillen snel en efficiënt op te lossen. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop Quality Leds BVBA met geschillen omgaat en u juridische stappen wilt ondernemen, dan dient u dit te doen onder het Belgisch recht en bij een Belgische rechtbank.
10.2. De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen de koper en Quality Leds BVBA is de maatschappelijke zetel van deze laatste. Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen de koper en Quality Leds BVBA behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Quality Leds BVBA is gevestigd, in dit geval Mechelen.