Gegevensbescherming

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

 

Sectie 1 Algemeen

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet op de gegevensbescherming en de wet op de gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). De volgende bepalingen informeren u, naast de informatie over de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers, de rechtsgrondslagen en de opslagtermijnen, ook over uw rechten en de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Indien u via links op onze pagina’s naar andere sites wordt doorverwezen, verzoeken wij u zich op de hoogte te stellen van het desbetreffende gebruik van uw gegevens daar.

 

Sectie 2 Contacteer ons 

(1) Doel van de gegevensverwerking

Uw persoonlijke gegevens die u ons per e-mail, contactformulier etc. verstrekt, worden verwerkt om uw vragen te beantwoorden. U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar wij zouden uw vragen per e-mail niet kunnen beantwoorden zonder uw e-mailadres.

(2) Rechtsgrondslag

 1. a) Indien uw uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, is de wettelijke grond voor deze verwerking vastgelegd in Art. 6 (1) (a) van de GDPR.
 2. b) Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van het contract, wordt de wettelijke grond voor deze verwerking uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR. 6 (1) (b) van de BBPR.
 3. c) De rechtsgrond voor alle andere gevallen (in het bijzonder bij gebruik van een contactformulier) wordt uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder b), van de RvV. 6, lid 1, onder f), van de bbpR.

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens die overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de BNPR is uitgevoerd en die niet ten dienste staat van direct marketing om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

In het geval van direct marketing kunt u echter te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking.

(3) Gewettigd belang

Ons legitieme belang bij gegevensverwerking is om tijdig met u te communiceren en uw vragen kosteneffectief te beantwoorden. Als u ons uw adres verstrekt, behouden wij ons het recht voor om dit te gebruiken voor direct mail marketing. U kunt uw belang bij gegevensbescherming beschermen door een efficiënte overdracht van gegevens (bijv. met behulp van een pseudoniem).

(4) Ontvangerscategorieën

Aanbieder van hosting, dienstverlener voor direct marketing

(5) Duur van de opslag

Uw gegevens worden gewist als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat uw vragen of verzoeken volledig zijn opgehelderd.

Als er echter een overeenkomst wordt gesloten, worden de gegevens die volgens het handels- en belastingrecht vereist zijn, door ons gedurende de wettelijk vereiste periodes, d.w.z. in het algemeen gedurende tien jaar, bewaard (zie § 257 HGB, § 147 AO).

(6) Recht van herroeping

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking te allen tijde in te trekken met inachtneming van uw toestemming.

 

Sectie. 3 Webanalyse met Google Analytics

 

(1) Doel van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt door Google verzonden en opgeslagen op een server in de Verenigde Staten. Als de anonymizeIP-functie op deze website is geactiveerd, zal Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf inkorten. Alleen in uitzonderingsgevallen zal Google het volledige IP-adres op een server in de Verenigde Staten doorgeven en daar verkorten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren aan de website-exploitanten.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de BBPR.

(3) Ontvangerscategorieën

Google en zijn partners.

(4) Overdracht naar een derde land

Google Ireland Limited is een filiaal van Google LLC. Google LLC is gevestigd in de VS (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) en is gecertificeerd voor de EU-VS-gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van de in de EU geldende tarieven voor gegevensbescherming garandeert.

(5) Duur van de opslag

Onbeperkt

(6) Recht van bezwaar

U kunt de installatie van de cookies voorkomen in de instellingen van uw browser. Als u ervoor kiest om uw instellingen te wijzigen, kan het zijn dat u de volledige functionaliteit van deze website niet kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: opt-out.

U kunt ook een blokkering genereren door een opt-out cookie in te stellen. Als u wilt voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt, klik dan hier: Schakel Google Analytics uit

 

Sectie. 4 Informatie over cookies

 (1) Doel van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die in of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de BBPR.

(3) Gewettigd belang

Ons legitiem belang is de functionaliteit van onze website. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Hierdoor blijft uw interesse in gegevensbescherming behouden.

(4) Duur van de opslag

De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Permanente cookies hebben een verschillende geldigheidsduur van enkele minuten tot enkele jaren.

(5) Recht van bezwaar

Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, kunt u het gebruik van cookies in uw internetbrowser deactiveren. Dit kan echter een functionele beperking van onze website tot gevolg hebben. U kunt ook permanente cookies te allen tijde verwijderen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

 

Sectie 5 Nieuwsbrief

 (1) Doel van de gegevensverwerking

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres gebruikt voor reclamedoeleinden, d.w.z. de nieuwsbrief informeert u in het bijzonder over producten uit ons assortiment. Voor statistische doeleinden kunnen wij beoordelen welke links in de nieuwsbrief worden bekeken. Het is voor ons echter niet herkenbaar welke concrete persoon de links heeft opgeroepen.

U hebt uitdrukkelijk de volgende toestemming gegeven, afzonderlijk of in de loop van het bestelproces: Abonneren op de nieuwsbrief

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de BBPR.

(3) Ontvangerscategorieën

indien nodig: aanbieder van de nieuwsbrief

(4) Duur van de opslag

Uw e-mailadres wordt alleen opgeslagen voor de duur van uw registratie.

(5) Recht van herroeping

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich als volgt afmelden: Via een afmeldlink in de nieuwsbrief

 

Sectie 6 Uw rechten als betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u de ‘betrokkene’ in de zin van de GDPR en heeft u de volgende rechten tegenover ons, de verantwoordelijke voor de verwerking,: 

 1. Recht op informatie

U kunt ons op grond van artikel 15 van de GDPR verzoeken om informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. 

 1. Recht op correctie

Indien uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt niet actueel of niet juist zijn, heeft u het recht om wijzigingen in uw persoonlijke gegevens te vragen op grond van artikel 16 van de GDPR. U heeft ook het recht om ons te vragen een onvolledig gegeven in te vullen. 

 1. Recht op verwijdering

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen en te vragen om verwijdering van uw gegevens op grond van artikel 17 van de GDPR. 

 1. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken op grond van artikel 18 van de GDPR. 

 1. Recht op gegevensdraagbaarheid

U heeft het recht als bedoeld in artikel 20 van de GDPR om uw persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven. 

 1. Recht op herroeping van de toestemming die is gegeven op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming op grond van de bepalingen inzake gegevensbescherming in te trekken, zoals bedoeld in lid 3 van artikel 7. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan. 

 1. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de BNPR, heeft u onder verwijzing naar artikel 77 van de BNPR het recht om bij de toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk).

 

 Gelieve ook nota te nemen van uw recht van bezwaar op grond van artikel 21 van de BNPR:

 

 1. a) In het algemeen: met redenen omkleed bezwaar vereist

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt in opdracht van

– om ons allergrootste legitieme belang te behartigen (rechtsgrond: Artikel 6, lid 1, onder f), van het BBPR)

of

– om het algemeen belang te beschermen (rechtsgrondslag: Artikel 6 (1e) BBPR),

u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor de profilering op basis van de bepalingen van de GDPR.

 

In geval van bezwaar zullen wij de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;

 

 1. b) Bijzonder geval van direct marketing: een eenvoudig bezwaar is voldoende

Indien de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u op elk moment en zonder opgave van redenen te verzetten tegen de verwerking; dit omvat ook de profilering voor zover deze verband houdt met deze direct marketing.

 

Indien u zich verzet tegen de verwerking met het oog op direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer verwerkt voor deze doeleinden. 

 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens:

Quality Leds bv

Nijverheidsstraat 38

2570 Duffel

Telefoon: +32 (0)15631339

info@qleds.be